Bronsgieterij Bogart
Nijverheidsweg 19a
6651KS Druten
0487 519585

 

homehet teamtechniekenaktiviteitengerealiseerdbeeldenkunstenaarscontact
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Maas en Waalse Gieterijen.

 

Artikel 1,  Algemene bepalingen.

1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de gieterij en opdrachtgever voor levering van gietstukken in ferro- en non-ferro metalen, dan wel het vervaardigen van mallen t.b.v. reproductie en andere overeengekomen werkzaamheden. Zij vormen derhalve de juridische basis van bedoelde overeenkomsten voor alle aangelegenheden waarvoor niet uitdrukkelijk een andere  regeling werd getroffen.

Alle andersluidende, door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, hoe ook geformuleerd, zijn voor de gieterij onverbindend, tenzij de gieterij die schriftelijk zou hebben aanvaard.

 

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de gieterij, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2, Offertes

2.1 De door de gieterij uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.

 

2.2 In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is de gieterij niet gebonden aan de in de aanvaarding door de potentiële opdrachtgever voorkomende afwijkingen van de offerte van de gieterij.

 

2.3 In offertes van de gieterij genoemde levertijden en andere voor door de gieterij te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

 

2.4 Door de gieterij opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

 

2.5 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor de gieterij tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding automatisch voor nabestellingen.

 

2.6 De gieterij is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 

Artikel 3, Ontwerpen, tekeningen, modellen, mallen en originelen

3.1 Indien door of aan de gieterij een mal, model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model, of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte mal, monster, model of voorbeeld.

 

3.2 Wanneer de opdracht betrekking heeft op modellen/gietstukken die in serie worden vervaardigd, dan kan de opdrachtgever verzoeken om de fabricage van proefstukken, welke op zijn kosten worden vervaardigd. Deze zullen aan hem door de gieterij worden voorgelegd en door hem na alle noodzakelijke controles en beproevingen worden goedgekeurd. Zijn goedkeuring wordt geacht te zijn verkregen indien hij niet binnen veertien dagen na ontvangst der proefstukken schriftelijk bezwaren heeft ingediend.

 

3.3 Indien de gieterij belast werd de modellen te vervaardigen, dan zal zij die uitvoeren in overleg met de opdrachtgever, overeenkomstig de eisen die haar eigen vormtechniek stelt. Alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden vermeld.

 

3.4 De gieterij is niet verplicht de kosten te dragen voor de vervanging van de modellen, die behoren tot de giettechniek “met verloren modellen” (voor eenmalig gebruik bestemd), en die werkelijk vernietigd werden door uitval als gevolg van gewone vervaardigingrisico’s. De opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de mogelijkheid om van een origineel model een mal te laten vervaardigen teneinde bij verlies van dat origineel, om welke reden ook, het model te kunnen reproduceren. Door geen mal te laten vervaardigen draagt de opdrachtgever het risico voor het verlies van het model ongeacht de waarde van het origineel dan wel de oorzaak van het verlies.

 

De gieterij is enkel aansprakelijk voor de kosten van vervanging, indien zij uitdrukkelijk daarmee heeft ingestemd door in haar offerte hetzij voor modellen hetzij voor gietstukken een prijsverhoging te bedingen, bedoeld als forfaitaire dekking voor het risico van het verloren gaan van modellen.

Potentiële marktwaarde van het te vervaardigen model komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

3.5 De opdrachtgever, die als verantwoordelijke de volle aansprakelijkheid voor de / zijn modellen, sjablonen mallen en originelen blijft dragen, dient zelf te zorgen voor de verzekering ervan tegen risico’s van beschadiging of vernietiging/ tenietgaan –om welke reden ook-  in de gieterij, op locatie buiten de gieterij, dan wel het transport van en naar de gieterij.

Deze modellen, sjablonen mallen en originelen worden de afnemer op zijn verzoek of op initiatief van de gieterij terugbezorgd op kosten van de afnemer en in de staat waarin zij zich op dat ogenblik bevinden, op voorwaarde dat de geleverde gietstukken volledig zijn betaald.

 

3.6 Indien mallen, modellen, sjablonen en originelen door de gieterij worden opgeslagen, dan geschiedt zulks tegen redelijke vergoeding  gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de uitvoering van de laatste opdracht. Indien de opdrachtgever na het verstrijken van deze periode niet om teruggave van zijn modellen, mallen, sjablonen en originelen heeft gevraagd of indien de partijen zowel over het principe als over de voorwaarden van de verlenging van de opslag geen regeling hebben getroffen, dan heeft de gieterij het recht ze te vernietigen.

 

3.7 De gieterij verbindt zich ertoe modellen, sjablonen  mallen en originelen welke eigendom zijn van de opdrachtgever, nooit voor rekening van derden te gebruiken.

 

3.8 De opdrachtgever vrijwaart de gieterij tegen alle procedures die tegen haar zouden worden ingesteld op grond van  vervaardiging van gietstukken die door een octrooi- of een gedeponeerd model- of elk ander privatief recht zijn beschermd, het beeldrecht inbegrepen.

 

Artikel 4, Leveringstermijnen.

4.1 Door de gieterij opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

 

4.2 Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever de gieterij derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en de gieterij een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

4.3 De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de laatst komende van volgende data:

      - datum van definitieve aanvaarding (zie art. 1.2) van de bestelling van de opdrachtgever;

      - datum van aankomst in de gieterij van modellen, sjablonen, mallen en originelen in bruikbare
staat.

      - datum van goedkeuring van de proefstukken, overeenkomstig art. 6.

      - datum van betaling van het eventueel overeengekomen voorschot.

 

Artikel 5, Levering en transport.

5.1 De levering der gietstukken  wordt steeds geacht te zijn geschied af gieterij, ongeacht de bepalingen in het contract ten aanzien van de betaling der transportkosten.

 

5.2 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

 

5.3 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

5.4 De verpakking wordt door de gieterij in rekening gebracht en door de afnemer kontant betaald.

De leenemballage die eigendom zijn van de gieterij worden door de afnemer in goede staat franco teruggezonden uiterlijk 14 dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gieterij gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de gieterij deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

 

Artikel 6, Prijzen, aantal, gewicht.

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, gelden de door de gieterij afgegeven prijzen:

- in Euro;

- exclusief BTW;

- op basis van door de gieterij gehanteerde minimum hoeveelheden;

- exclusief transportkosten;

- af gieterij.

 

6.2 Indien de gieterij met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is de gieterij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien de gieterij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van grond- en hulpstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet- voorziene omstandigheden.

 

6.3 Gelet op de produktie-technische eisen van fabricage in series, zal een afwijking van 10% groter of kleiner dan de bestelde hoeveelheid, geen grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. Deze tolerantie kan evenwel  worden gewijzigd in verband met moeilijkheden bij de uitvoering, de aard der legeringen en de grootte van de betreffende series.

 

Artikel 7, Betalingsvoorwaarden.

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de gieterij aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 

7.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

 

7.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance dan wel onderbewindstelling krachtens de WSNP van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de gieterij en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de gieterij onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

7.4 Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening.

 

7.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

7.6 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

over de eerste                                       €   2.950                15%

over het meerdere tot                             €   5.900                10%

over het meerdere tot                             € 14.748                8%

over het meerdere tot                             € 58.900                5%

over het meerdere boven                         € 58.900                3%

 

Artikel 8, Eigendomsvoorbehoud.

8.1 Alle door de gieterij geleverde zaken blijven het eigendom van de gieterij totdat de opdrachtgever alle verplichtingen krachtens overeenkomst met de gieterij is nagekomen.

 

8.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

8.3 De opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de gieterij dan wel een een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin de gieterij haar eigendomsrecht wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de gieterij zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht de gieterij zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

 

8.5 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en watersschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek ter inzake te geven.

 

Artikel 9, Garantie

9.1 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp der stukken met betrekking tot het door hem nagestreefde en alleen aan hem nauwkeurig bekende gebruiksdoel.

 

9.2 De gieterij garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.

 

De garantie geldt niet voor:

9.3 Indien  de zaak een materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de opdrachtgever recht op herstel van de zaak. De gieterij kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.

De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is dan wel door de gieterij erkend wordt dat zij niet beantwoorden aan de omschrijvingen in de contractueel vastgelegde (technische) specificaties of niet conform zijn aan de door de opdrachtgever gekeurde proefstukken.Indien er geen bijzondere technische specificaties zijn overeengekomen aangaande de keuring der gietstukken in de staat waarin ze worden geleverd, beperkt de gieterij zich tot een keuring der stukken naar hun uiterlijk en afmeting.

 

9.4 Op straffe van verval van de garantie zoals hierboven omschreven is de afnemer verplicht zodra afwijkingen aan de gietstukken ontdekt zijn dit schriftelijk ter kennis te brengen van de gieterij en uitdrukkelijk om kosteloze vervanging van de betreffende gietstukken te vragen binnen de volgende maxima  termijnen, te berekenen vanaf de levering:

- 30 dagen voor zichtbare afwijkingen.

- 6 maanden voor andere afwijkingen.

Voor de seriefabricage in gedeelten geleverd, worden deze termijnen eenvormig tot een maand teruggebracht voor de eerste levering en tot veertien dagen voor de volgende leveringen.

Na het verstrijken van de genoemde termijnen wordt geen enkele reclame meer aanvaard.

 

9.5 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies. Elk herstel van gietstukken door de opdrachtgever of een derde, zonder toestemming van de gieterij wat betreft de uitvoering of de kosten ervan heeft het verval van garantie tot gevolg.

 

9.6 Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

 

Artikel 10, Ontbinding.

10.1 Een overeenkomst tussen de gieterij en een opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

- indien de gieterij de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming daarvan en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan de gieterij omstandigheden ter kennis zijn gekomen die de gieterij goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn/haar verplichting zal voldoen.

In genoemde gevallen is de gieterij bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de gieterij schadevergoeding te vorderen.

 

10.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan de gieterij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de gieterij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11, Geschillen.

De rechter in de woonplaats van de gieterij is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de gieterij het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Op elke overeenkomst tussen de gieterij en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Deze voorwaarden zijn op  16 juni 2009 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Arnhem gedeponeerd onder nummer 2009/38

Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

 

Bronsgieterij Bogart is een gieterij voor het bronsgieten van beelden in brons, messing en aluminium, en zilver.